Regulamin

I. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Sprzedawca – Firma”NEVEN”Mariusz Kołodziejski

Kolonia Zawada ul.Główna 83 97-200 Tomaszów Mazowiecki

NIP  773-106-29-01

REGON  590557228

2.Klient – osoba fizyczna prawna lub jednostkowa organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu.

3.Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.(Dz.U. Nr16. Poz.93 ze zm.)

4.Regulamin-niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.neven.pl.

5.Sklep internetowy – serwis internetowy pod adresem www.neven.pl, za pośrednictwem którego klient może składać zamówienia.

6.Towar:produkty prezentowane w sklepie internetowym.

7.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firma ”NEVEN” Mariusz Kołodziejski Kolonia Zawada ul. Główna 83, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, a klientem, zawierana za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

8.Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

9.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

10.Zamówienie- oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  adresem www.neven.pl

2.2.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.Sklep internetowy, działający pod adresem www.neven.pl Firma „NEVEN” Mariusz Kołodziejski 97-200 Tomaszów Mazowiecki Kolonia Zawada ul. Główna 83.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

c) Do korzystania ze sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. Do prawidłowego korzystania z konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji klienta po zalogowaniu się do konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach polityki.

d)Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Firma ”NEVEN” zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1.W celu złożenia zamówienia i korzystania ze sklepu internetowego klient może wejść bezpośrednio na stronę i złożyć zamówienie lub zalogować się.

3.2.Złożenie zamówienia przez klienta oznacza akceptację regulaminu sklepu internetowego na stronie www.neven.pl

3.3.Po założeniu konta klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień, podglądu historii zamówień oraz zwrotów.

3.4.Umowa z klientem o założenie konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3.5.Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień za zgodą klienta a także informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy www.neven.pl i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

3.6.Przetwarzanie danych osobowych zgodne jest z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (RODO)

3.7.Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres sprzedawcy Firma NEVEN Kolonia Zawada ul. Główna 83, 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub na e-mail sklep@neven.pl

3.8.Firma ”NEVEN” może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta regulaminu, a w szczególności, gdy klient:

a) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

b) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Firmę NEVEN za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej lub godzące w dobre imię Firmy NEVEN.

3.9.Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Firmy NEVEN.

3.10.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.11.Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

d) korzystania ze sklepu internetowego www.neven.pl  w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Firmy NEVEN

 e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego www.neven.pl  jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze sklepu internetowego www.neven.pl  w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.neven.pl  dokonać wyboru towaru – odzieży, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2.Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3.W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4.Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5.W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Firmą NEVEN umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

4.7.Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

4.8.Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9.Płatności za złożone zamówienie klient może dokonać na numer rachunku:

Bank Pekao SA  79124031451111001058128768

Za pobraniem

Szybkimi płatnościami Przelew 24

Za pomocą serwisu PayPal

4.10.Firma NEVEN nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej, za pośrednictwem której klient dokonuje płatności.

V. Dostawa

5.1.Dostawa towaru jest dostarczana pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.

5.2.Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską InPost

5.3.Termin realizacji dostawy wynosi od 1do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez klienta zamówienia.

5.3.Nie realizujemy zamówień w weekendy, dni świąteczne i wolne od pracy.

5.4.Klient ma obowiązek sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona lub otwarta należy sprawdzić jej zawartość pod względem uszkodzeń. W takiej sytuacji należy sporządzić protokół szkody w transporcie w obecności kuriera. Protokół ten pozwoli dochodzić odszkodowania od firmy transportowej.

5.5.W przypadku podania nieprawidłowych danych miejsca dostawy sklep internetowy www.neven.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie zamówień.

5.6.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1.Ceny towarów znajdujących się w asortymencie sklepu www.neven.pl są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6.2.Za zamówiony towar klient może dokonać płatności:

Na numer rachunku Banku Pekao SA 79124031451111001058128768

Za pobraniem

Szybkimi płatnościami Przelew 24

Za pomocą serwisu PayPal

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

7.1.Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

7.2.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres Firma NEVEN Mariusz Kołodziejski Kolonia Zwada ul.Główna 83, 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub adres e-mail sklep@neven.pl .

7.3.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.4.Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

W przypadku sprzedaży jednego towaru:

Termin wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno:

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

7.5.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat związanych ze zwrotem pieniędzy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6.Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Firma NEVEN Mariusz Kołodziejski Kolonia Zawada ul.Główna 83, Tomaszów Mazowiecki,nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.7.Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

VIII. Reklamacje dotyczące towarów.

8.1.Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez wypełnienie  i przesłanie formularza reklamacji pocztą elektroniczną na adres sklep@neven.pl

8.2.reklamowany towar nie może nosić śladów użytkowania. Należy go odpowiednio zabezpieczyć, zapakować i na adres Firma NEVEN Mariusz Kołodziejski Kolonia Zawada ul.Główna 83, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

8.3.Zgodnie z art.34 ust:4 Ustawy i prawach konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.4.Producent Firma NEVEN nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Firmy NEVEN za pobraniem.

8.5.Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi klient.

8.6.Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru. Po pozytywnym rozpatrzeniu towar reklamowany zostanie wymieniony na nowy i wysłany do klienta.

8.7.W przypadku braku towaru na stanie, koszty reklamowanego towaru oraz przesyłki zostaną zwrócone na wskazane konto klienta.

IX. Postanowienia końcowe

9.1.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firma NEVEN a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firma NEVEN a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firma NEVEN.

9.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.